>>Pizzicato
Rewapu
Le guitare du Saule
Xylophone Jiaye
Huobusi
Dongbula
Ruan
Konghou
>>Instrument à archet
Banhu
Violon mongol à tête cheval
Leiqin
Niutuiqin
Gaohu
Erhu
>>Instrument à vent
Xibili
Houguan
Guanzi
Xiao (La flûte à bec)
Sheng
Xun
HuLu xiao
>>Instrument à archet
YangQin
>>Instrument à bouche
Kouxian
>>Instrument de percussion
La pierre sonore
Carillon
Gong
Tambour