>>Les empereurs
L'Empereur Chehouangti
Liu Bang, empereur Gaozu de la dynastie des Han
Yu le Grand   
Yao et Shun  
Shennong, Dieu de l'agriculture
Fuxi : le premier roi de Chine
>>Les politiques et les penseurs
Han Fei    • Mencius
Confucius et le confucianisme
Lao-tse    Zhuangzi
>>Les scientifiques
Zu Chongzhi et le nombre π
Li Shizhen
Zhang Heng
>>Les autres
Le célèbre médecin Hua Tuo
La révolte de Chen Sheng et Wu Guang
Wang Zhaojun    • Yanzi
Su Wu    • Guan Zhong et Bao Shuya
Le roi Zhuang du royaume de Chu
Yu Boya et Zhong Ziqi
Sun Wu    • Qi Jiguang
Xuanzang    • Jian Zhen